Privacybeleid

Diëtistenpraktijk Becks&Havers (DPBH) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Becks&Havers dan hebben wij gegevens nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

DPBH heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

DPBH bewaart de persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

DPBH zal de gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer, overdracht naar andere instelling bij opname, aanvraag van noodzakelijke hulpmiddelen). Wij hebben met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Wij zullen deze gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om de gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie hebben wij een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. DPBH blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek met gegronde redenen tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (info@dpbh.nl). Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

DPBH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 0344-631731 of via info@dpbh.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Becks&Havers kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via www.dietistenpraktijk-beckshavers.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.